Privaatsuspoliitika

Kehtib alates 01.01.2022

Teie privaatsuse kaitse on meie jaoks isikuandmete töötlemisel oluline. Seepärast pöörame sellele oma äritegevuses erilist tähelepanu. Töötleme meie veebisaidi, rakenduse ja/või mobiilirakenduse kasutamise käigus kogutud isikuandmeid konfidentsiaalselt ja seaduse kohaselt.

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta ning töötlemine on isikuandmetega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming (nt kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine, muutmine, kustutamine, hävitamine jne).

HOOG MOBILITY OÜ on kõigi Hoog rakenduste kasutajate andmete vastutav töötleja ja kogutud andmete volitatud töötleja. See tähendab, et meie määrame teilt kogutud isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Kasutame andmeid üksnes oma äri ja teenustega seotud eesmärkidel.

Meie elektritõukerattad, mida võite aeg-ajalt kasutada, on varustatud elektroonilise süsteemiga, mis on ühendatud serveriga. See aitab määrata elektritõukeratta asukohta ning vaadata selle liikumisteekonda ja tehnilisi andmeid (nt aku seisundit ja kasutusaega). Meie teenuste kasutamiseks peate mobiilseadmes alla laadima ka meie mobiilirakenduse (edaspidi: rakendus). Rakendus vajab juurdepääsu mobiilseadme muudele rakendustele, nagu kaamera ja asukoha määramine.

Meie teenus ei ole mõeldud alla 16-aastastele ega teie kohtualluvuses kehtivast vanusepiirangust noorematele lastele ja me ei kogu teadlikult lastega seotud andmeid.

Töötleme isikuandmeid Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määruse (EL) 2016/679 kohaselt, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vabal liikumisel ning tunnistab kehtetuks direktiivi 95/46/EÜ (edaspidi: isikuandmete kaitse üldmäärus), ning muude õigusaktide kohaselt, mis reguleerivad isikuandmete kaitset ja siinseid andmekaitsetingimusi.

Isikuandmete kogumine ja töötlemine

Äriandmed

Teenuse kasutaja andmed, mida kogume ja töötleme

 • ees- ja perekonnanimi
 • mobiiltelefoninumber
 • meiliaadress
 • parool (parool salvestatakse krüpteeritult ja seda ei näidata kunagi tekstina)
 • makseandmed (pangakaardi number, kaardi kehtivusaeg, omaniku nimi, panga ja/või väljastaja andmed)

Eesmärk

Kogume, säilitame ja töötleme äriandmeid, et tuvastada teie isik, registreerida teid kliendi/kasutajana, luua teile meie rakenduses kasutajakonto, küsida teilt tasu teenuse eest ning saata teile arveid või lahendada teie kontoga seotud arveldusprobleeme.

Töötleme äriandmeid, et jätkata meie ja kliendi vahel lepingulist suhet, mis hõlmab teenuste osutamist, teiega suhtlemist ja teabevahetust kolmandatest isikutest teenuseosutajatega, et hallata ettevõtte vara ja raamatupidamist.

Äriandmeid võidakse töödelda meie suhtes kohaldatavate juriidiliste kohustuste täitmiseks.

Kui helistate meie klienditeeninduskeskusesse, siis annate sellega oma nõusoleku vestluse salvestamiseks. Salvestame teie antud teavet ja andmeid (sh isikuandmeid) teie taotluse nõuetekohaseks menetlemiseks.

Kui satute Hoog elektritõukerattaga liiklusõnnetusse, siis edastatakse teie andmed kindlustusettevõttele ja teistele õnnetusega seotud osalistele.

Lähtudes elektritõukeratta kohta saadaolevast teabest, on meil õigus ja mõnel juhul kohustus teavitada pädevat asutust (nt politseid) liikluseeskirja rikkumistest (nt kiiruse ületamine, joobes juhtimine, rendisõiduki varastamine jms).

Töötlemise õiguslik alus

Õiguslik huvi täita lepingut ja osutada teenuseid.

Teie nõusolek, kui töötlemine on lubatud ainult sellel alusel.

Säilitusaeg

Kui kasutaja ei ole kustutanud ega taotlenud meilt oma konto kustutamist, siis säilitatakse äriandmeid meie aktiivses andmebaasis. Säilitame andmeid juhuks, kui tekivad vaidlused kasutustingimuste või seaduste järgimise üle ja peame asjaolusid selgitama. Pärast mobiilirakenduse kasutajakonto kustutamist kustutatakse kõik kasutaja isikuandmed automaatselt Hoog’i andmebaasist.

Tehingutega seotud andmed

Andmed, mida kogume ja töötleme

 • Pangakonto ja pangakaardi andmed (väljastaja, kaardi omanik, kaardi number, kaardi kehtivusaeg). Teie pangakaardi andmed (kaardi omaniku nimi, kaardi number, kasutaja IP-aadress, meiliaadress, arve saatmise aadress) salvestab kolmandast isikust teenuseosutaja ja maksete töötleja Stripe, Inc. Stripe, Inc. osutab oma teenust AS-ile LHV Pank.
 • Meie teenuste ostmise ja nende eest tasumisega seotud andmed.
 • Teave teie sõidu ja teenuse kasutustingimuste järgimise kohta (maksed, trahvid, kahjud, intressid jne).

Eesmärk

Töötleme tehingutega seotud andmeid, et osutada teenuseid ja hallata teie kasutajakontot meie rakenduses.

AS LHV Pank ja Stripe, Inc. töötlevad andmeid maksete töötlemiseks ja pettuste ennetamiseks.

Töötlemine on vajalik meie suhtes kohaldatava juriidilise kohustuse täitmiseks.

Töötlemise õiguslik alus

Õiguslik huvi täita lepingut ja osutada teenuseid.

Teie nõusolek, kui töötlemine on lubatud ainult sellel alusel.

Säilitusaeg

Säilitame tehingutega seotud andmeid oma andmebaasis piiramatu aja jooksul. Seejärel andmed arhiveeritakse ja neid säilitatakse kuni nõude esitamise tähtaja möödumiseni.

Kasutusandmed

Andmed, mida kogume ja töötleme

 • asukohaga seotud andmed (GPS)
 • IP-aadress
 • sisselogimisandmed
 • sõiduvahendi andmed
 • aku andmed
 • näidikul olevad andmed
 • elektritõukeratta tootja ja mudel
 • kiirus
 • vahemaa
 • aku laetuse tase
 • rakenduse ja elektritõukeratta loodud andmed, nagu asukoht, sõidustiil, kiirus
 • teave meie veebisaidi, rakenduse ja elektritõukeratta kasutamise kohta (sh sõitude ja asukohtade ajalugu)
 • brauseri/mobiiltelefoni tüüp ja versioon
 • ajavööndi seaded
 • operatsioonisüsteem ja platvorm ning muud tehnilised andmed teie seadme kohta, mida kasutate meie veebisaidi, rakenduse ja elektritõukeratta kasutamiseks

Eesmärk

Meie õigustatud huvi on jälgida meie teenuse toimimist, tuvastada puudujääke ja analüüsida, kuidas meie kliendid meie elektritõukerattaid, rakendust ja veebisaiti kasutavad, et parandada meie teenust ning tagada selle õiguspärasus, turvalisus ja usaldusväärsus.

Töötlemise õiguslik alus

Kui seadus nõuab selliseks töötlemiseks teie nõusolekut, siis küsime teilt enne analüütilistel eesmärkidel andmete töötlemist nõusolekut. Näiteks küsime teie nõusolekut juurdepääsu saamiseks teie mobiilseadme kaamerale ja asukoha määramisele.

Säilitusaeg

Kui kasutaja ei ole kustutanud ega taotlenud meilt oma konto kustutamist, siis säilitatakse kasutusandmeid meie aktiivses andmebaasis. Säilitame andmeid juhuks, kui tekivad vaidlused kasutustingimuste või seaduste järgimise üle ja peame asjaolusid selgitama. Pärast mobiilirakenduse kasutajakonto kustutamist kustutatakse kõik kasutaja isikuandmed automaatselt Hoog’i andmebaasist.

Profiiliandmed

Andmed, mida kogume ja töötleme

Nende andmete hulka kuuluvad teie reklaami- ja turunduseelistused, tagasiside ja küsitluste vastused ning muud sarnased andmed, mida meile annate.

Profiilianalüüsi olemasolu ja sellise analüüsi tagajärjed ning kas see hõlmab automatiseeritud otsuste tegemist või mitte.

Eesmärk

Meie rakenduse ja teenuste toimimine ning kasutajakogemuse parandamine ja optimeerimine.

Klientide ja kasutajate analüüsimine ja segmentimine, et oma kliente paremini mõista ning osutada kasutajatele (sealhulgas teile) paremaid ja kohandatud teenuseid.

Statistilised eesmärgid.

Töötlemise õiguslik alus

Õiguslik huvi täita lepingut ja osutada teenuseid.

Teie nõusolek, kui töötlemine on lubatud ainult sellel alusel.

Saadame teile otseturundusteateid ja isikustatud otseturundusteateid ainult teie nõusolekul.

Säilitusaeg

Profiiliandmeid säilitatakse teie nõusoleku kehtivuse või meie vahel seotud lepingu lõpuni, olenevalt sellest, kumb saabub varem.

Töötleme isikuandmeid järgmiste põhimõtete kohaselt.

 • Kogutud isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik eespool nimetatud eesmärkide saavutamiseks.
 • Kogutud isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud.
 • Isikuandmeid töödeldakse õiglaselt, seaduslikult ja läbipaistvalt.
 • Isikuandmeid töödeldakse vaid täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel.
 • Ebavajalikud andmed kustutatakse.
 • Isikuandmed kustutatakse automaatselt meie andmebaasist, kui kasutaja on oma mobiilirakenduse konto kustutanud või taotlenud meilt selle kustutamist.
 • Rakendame asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, sh kaitset loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest.
 • Isikuandmeid edastatakse vaid riikidesse, kellel on sama isikuandmete kaitse tase ja üksustele, kes tagavad sama isikuandmete kaitse taseme.

Töötleme tundlikke isikuandmeid vaid konkreetselt kasutajalt saadud sõnaselgel ja ühemõttelisel nõusolekul või elu, tervise ja vabaduse kaitsmiseks või meie suhtes kohaldatavate õigusnormide ja lepingujärgsete kohustuste täitmiseks.

Muud isikuandmete töötlemise eesmärgid on:

(a) kohaldatavate juriidiliste, regulatiivsete või kutsealaste nõuete järgimise tagamine;

(b) pädeva asutuse esitatud taotluste menetlemine või asutusega suhtlemine;

(c)  kasutajasuhete haldus, raamatupidamine, ettevõttesisene nõuetele vastavus, riskihindamise protseduurid ja kliendisuhete eesmärk;

(d) (hostitud või ettevõttesiseste) süsteemide ja rakenduste kasutamine IT- ja infosüsteemiteenuste jaoks.

Kui registreerite end meie teenuse kasutajaks ja sisestate sisselogimisel oma kontaktandmed, siis annate meile nõusoleku, et võime neid andmeid ja teenuse kasutamise käigus vabatahtlikult antud üldiseid isikuandmeid koguda, töödelda ja kasutada sel määral, kui on lepingujärgsete teenuste osutamiseks vajalik. Samuti kinnitate, et kõik meile antud isikuandmed on õiged ja ajakohased ning võtate kohustuse isikuandmeid uuendada kohe, kui need aeguvad või on muutunud valeks või eksitavaks.

HOOG MOBILITY OÜ säilitab ja kasutab anonüümseid/koondandmeid, et arendada ja täiustada rakendusi kasutaja soovide kohaselt. Jätame endale õiguse andmeid anonüümselt hinnata ja neid meie platvormil statistilistel eesmärkidel avalikustada või mõnel muul moel kasutada.

Küpsised

Meie veebisaidil ja rakenduses võidakse kasutada küpsiseid. Täpsem teave küpsiste kasutamise kohta on esitatud meie küpsiste kasutamise põhimõtetes, mille leiate meie veebisaidi jalusest ja rakendusest.

Küpsiste kasutamisel kogutud andmete töötlemise eesmärgid on järgmised:

 • veebisaidi ja selle teenuste toimimine ning kasutajakogemuse parandamine ja optimeerimine;
 • klientide ja kasutajate analüüsimine ja segmentimine, et oma kliente paremini mõista ning osutada kasutajatele (sealhulgas teile) paremaid ja kohandatud teenuseid;
 • statistilised eesmärgid.

Isikuandmete avalikustamine, edastamine ja kättesaadavaks tegemine vastuvõtjale

isikuandmete avalikustamine, edastamine ja kättesaadavaks tegemine vastuvõtjale

Avalikustame ja edastame teie isikuandmeid vastuvõtjatele (füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kellele isikuandmed avaldatakse) võimalikult vähe ning tagame isikuandmete kaitse piisava taseme.

Vastuvõtjatele võidakse isikuandmeid avalikustada või kättesaadavaks teha järgmistel juhtudel.

 • Vastuvõtja osutab meie nimel teenuseid, nt majutus, pilvtöötlus, makseteenus, veebipõhise tuvastamise teenus, IT-tugi, turundus-, haldus- ja koolitusteenused või muu andmetöötlus. Sellised vastuvõtjad tohivad isikuandmeid töödelda vaid meie juhiste järgi ja suhet vastuvõtjaga reguleerib kirjalik andmetöötlusleping;
 • õigushüvede koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;
 • kui olete varem andnud nõusoleku isikuandmete avalikustamiseks vastuvõtjale;
 • küpsiste kasutamise põhimõtete kohaselt.

Kui vastuvõtja asub väljaspool EL-i/EMP-d ega taga isikuandmete kaitse piisavat taset, siis edastame teie andmed sellisele vastuvõtjale ainult siis, kui on sõlmitud kirjalik isikuandmete edastamise leping, mis põhineb Euroopa Komisjoni lepingu tüüptingimustel.

Automatiseeritud üksikotsused

Teie isikuandmete alusel võidakse kasutada automatiseeritud otsuste tegemist. Automatiseeritud otsuseid tehakse ainult siis, kui otsus on:

 • vajalik teie ja HOOG MOBILITY OÜ vahelise lepingu sõlmimiseks või täitmiseks;
 • lubatud HOOG MOBILITY OÜ suhtes kohaldatava liidu või liikmesriigi seadusega, mis sätestab meetmed teie õiguste, vabaduste ja õiguslike huvide kaitseks;
 • teie nõusolekuga lubatud.

Rakendame automatiseeritud otsuste tegemise kasutamisel sobivaid turvameetmeid.

Automatiseeritud otsuste tegemiseks ei kasutata mingil juhul delikaatseid isikuandmeid – välja arvatud juhul, kui olete andnud selleks selgesõnalise nõusoleku või kui töötlemine on vajalik olulise avaliku huviga seotud põhjustel kohaldatava õiguse alusel.

Teie nõusolek

Nagu eespool öeldud, on mõne töötlustoimingu jaoks vaja teie nõusolekut. Sellisel juhul on teil igal ajal õigus nõusolek tagasi võtta.

Pidage meeles, et nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud töötlemise seaduslikkust. Nõusoleku tagasivõtmise korral võib juhtuda, et me ei saa teie taotlusi rahuldada ega teenust osutada.

Andmete turvalisus

Teie isikuandmete kaitsmiseks rakendab  HOOG MOBILITY OÜ asjakohaseid korralduslikke ja tehnilisi turvameetmeid, et tagada turvalisuse tase, mis vastaks töötlemisega seotud ohtudele ja kaitstavate isikuandmete laadile, võttes arvesse teaduse ja tehnoloogia viimast arengut ja meetmete rakenduskulusid.

HOOG MOBILITY OÜ on hinnanud andmeturbeohtu ja rakendab meetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, juhusliku kaotsimineku, muutmise ja loata avalikustamise või neile juurdepääsu eest, eriti kui töötlemine hõlmab

isikuandmete edastamist võrgu kaudu, ning mistahes muu võimaliku ebaseadusliku töötlemise eest.

Koolitused

Kõik töötajad, kes puutuvad pidevalt või regulaarselt kokku isikuandmetega, peavad läbima ettevõttesisese andmekaitsekoolituse. Selle eesmärk on tagada, et järgime alati kohaldatavaid andmekaitsealaseid õigusakte ja nõudeid ning et meie töötajad oleksid selliste õigusaktidega kursis.

Teie õigused

Teil on õigus küsida oma isikuandmete kogumise ja töötlemise kohta täpsemat teavet. Samuti on teil õigus oma isikuandmeid parandada (kui see on vajalik).

Kustutame või parandame kõik andmed, mis on valed või aegunud, sest kogumise hetkest on möödunud teatud aeg või mõnel muul meile teada oleval põhjusel.

Kui esitate meile kirjaliku taotluse, kustutame teie isikuandmed põhjendamatu viivituseta – välja arvatud juhul, kui meil on õiguslik alus andmete töötlemist jätkata, näiteks kui töötlemine on vajalik õigusnõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks või teiega sõlmitud lepingu täitmiseks.

Eespool loetletud õiguste kasutamiseks saatke e-kiri meiliaadressile info@hoogmobility.ee.

Taotluse esitamisel lisage ka selle menetlemiseks vajalik teave, nagu ees- ja perekonnanimi, mobiiltelefoninumber ja meiliaadress, et saaksime teie isiku kindlaks teha. Vastame teie andmete kogumise teabe taotlusele nii kiiresti kui võimalik ja hiljemalt 10 (kümne) tööpäeva jooksul.

Kui te ei nõustu oma isikuandmete töötlemisega, siis on teil õigus esitada kaebus kohalikule andmekaitseametile.

Kaebused

Kui teil on kaebusi selle kohta, kuidas HOOG MOBILITY OÜ teie isikuandmeid töötleb, saatke meile e-kiri meiliaadressil info@hoogmobility.ee.

Hindame ja analüüsime teie kaebust ning võtame teiega vajaduse korral täpsema teabe saamiseks ühendust.

Meie eesmärk on menetleda igat kaebust või vastuväidet 10 (kümne) tööpäeva jooksul. Kui selle aja jooksul otsusele ei jõuta, teavitame teid viivituse põhjusest ja otsuse eeldatavast tähtajast (kuni 6 kuud pärast arve väljastamist).

Võite eespool kirjeldatud kaebuste menetlemise eel, ajal ja järel esitada kaebuse ka Andmekaitse Inspektsioonile aadressil Tatari 39, Tallinn 10134 või veebilehel www.aki.ee.

Lingid muudele veebilehtedele jne

Hoog’i veebisait ja rakendus võib sisaldada linke kolmandate isikute veebilehtedele, mille haldurid ei ole meiega seotud. Lingil klõpsamise korral ei saa me kuidagi mõjutada selliste isikuandmete kogumist, säilitamist ja töötlemist, mis lingil (nt lingitud veebilehe IP-aadress või URL) klõpsates kolmandale isikule edastati, sest meil ei ole kontrolli kolmanda isiku käitumise üle. Seetõttu ei võta HOOG MOBILITY OÜ mingit vastutust sellise kolmandate isikute tehtava isikuandmete töötlemise eest.

Andmekaitsetingimuste muutmine

Jätame endale õiguse edaspidi siinseid andmekaitsetingimusi muuta, kui see on tingitud kohaldatavate seaduste, HOOG MOBILITY OÜ teenuste kasutustingimuste või tööprotsesside muudatustest. Teavitame teid igast muudatusest.

HOOG’i andmekaitsespetsialist

HOOG’i andmekaitsespetsialist jälgib ettevõttesisest nõuetele vastavust ja tagab, et isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse üldmääruse ja muude kohaldatavate andmekaitseseaduste kohaselt.

Meie andmekaitsespetsialistiga saab ühendust võtta meiliaadressil info@hoogmobility.ee.

Üldised kontaktandmed

Kui soovite taotlust esitada või teil on isikuandmete töötlemise ja meie andmekaitsetingimuste kohta mõni küsimus, siis võtke ühendust meie klienditoega meiliaadressil info@hoogmobility.ee.