Üldtingimused juhtidele

Viimati uuendatud: 07.11.2023 

Käesolevad Üldtingimused sätestavad peamised tingimused, mis reguleerivad juhi ja Hoog vahelist kokkulepet seoses ATOM Driveri kasutamisega Taksoveoteenuste osutamise eesmärgil.

Taksoveoteenuste osutamiseks Hoog Äppi kasutades peate nõustuma järgmiste tingimustega. 

1. DEFINITSIOONID 

1. Hoog (edaspidi viidatud ka kui “meie”) on Eesti Vabariigi seaduste alusel asutatud ja registreeritud osaühing Hoog Mobility OÜ, mille registrikood on 14532901 ja registrijärgne asukoht Ülejõe tn 7/2, Uusküla, 79530 Rapla Vald, Rapla maakond.

2. Hoog teenused on teenused, mida Hoog Teile osutab, kaasa arvatud ATOM Driver ja Hoog platvormi kättesaadavaks tegemine ja korrashoid, Klienditugi, maksete ja suhtluse vahendamine Teie ja Kliendi vahel ja muud sarnased tugiteenused, nagu on kirjeldatud käesolevates 

Üldtingimustes või Kokkuleppes.

3. ATOM Driver on Üldtingimuste mõistes Hoog juhtidele mõeldud rakendus, 

mida juhid kasutavad tellimuste saamiseks ja vastuvõtmiseks ning Taksoveoteenuste haldamiseks. 

4.    Reisija.  on isik, kes tellib Taksoveoteenuseid Hoog mobiilirakendust kasutades ja kaasreisijad, kes viibivad sõidukis, millega osutatakse Taksoveoteenus

5.    Juht tähendab isikut, kes on sõlminud Kokkuleppe Hoog Äpi kasutamiseks ja osutab Taksoveoteenuseid Hoog Äpi vahendusel. 

6.    Üldtingimused on käesolevas dokumendis esitatud tingimused.

7.     Kokkulepe on kokkulepe Teie ja Hoog vahel ATOM Driver rakenduse kasutamise kohta, 

mis koosneb: 

1.    käesolevatest Üldtingimustest, 

2.     eritingimustest, mis kuvatakse Hoog Äpis, nt hinnateave 

või teenusekirjeldused; 

3.     Juhisedjuhtidele”;ja 

4.    muud tingimused, millele Kokkuleppes viidatakse, ning mida aeg- ajalt muudetakse. 

8.    Litsents on Teie õigus kasutada ATOM Driver rakendust.

9.    Veebileht on Hoog veebilehekülg, mille aadress on hoogmobility.ee ning selle alamlehed. 

10. Tasu on rahasumma, mille Reisija peab Juhile maksma 

Taksoveoteenuste osutamise eest.


11.
Hoog teenustasu on tasu, mille Juht peab tasuma Hoog-ile õiguse eest kasutada Hoog juhi rakendust.


12. Äpisisene makse on makse, mille Reisija tasub Hoog rakenduse

kaudu Taksoveoteenuste eest. Äpisisest makset võib teha kasutades pangavõi krediitkaarti, ettevõtte, mobiilmakset või mis tahes muud elektroonilist maksemeetodit, mida Hoog võimaldab. 


13. Taksoveoteenused on reisijaveoteenused, mida Juht osutab Reisijatele, 

kelle tellimuse Juht on Hoog juhi rakenduse kaudu vastu võtnud. 

2. KOKKULEPPE SÕLMIMINE 

1. ATOM Driver rakenduse kasutamiseks peate end registreerima Hoog Veebisaidil, esitades registreerimisavaldusel nõutud teabe ja edastades Hoog’i nõutavad dokumendid.

Konto võite registreerida nii juriidilise kui ka füüsilise isikuna.

Kui olete enda Hoog konto registreerinud, annab Hoog Teie käsutusse personaalse konto, millele pääsete ligi Teie valitud kasutajanime ja salasõna abil. Klõpsates registreerimistaotluse lõpus oleval nupul „Registreeri” (Sign up), kinnitate ja tagate järgmist: 

a. Teil on õigus, kooskõlas kehtiva õigusega, sõlmida Kokkulepe ATOM Driveri kasutamiseks Taksoveoteenuste osutamise eesmärgil; 

b.    olete hoolikalt tutvunud, täielikult aru saanud ja nõustute täitma käesolevaid Üldtingimusi, sealhulgas kõiki nendest tingimustest tulenevalt Teile tekkivaid kohustusi; 

c.   kogu teave, mille olete Hoogile esitanud, on täpne, õige ja täielik;

d.  Te ei luba teistel isikutel oma kontot kasutada ega anna seda üle 

ühelegi teisele isikule; 

e.  Te ei kasuta ATOM Driver äppi lubamatul või seadusvastasel eesmärgil ega

kahjusta ATOM Driver äpi korrektset toimimist; 

f.  Te ei kopeeri ega jaga Hoog Äppi ega muud sisu ilma Hoog-i eelneva kirjaliku loata; 

g.    Teie konto andmed on õiged ja uuendate profiilis kajastatud teavet;

h. Te toimite kooskõlas õigusnormidega, mis kehtivad territooriumil, kus Te Taksoveoteenuseid osutate;

i. Te nõustute Hoog-i privaatsuspoliitikaga, mis on kättesaadavad siin.

2.     Registreerimise käigus makseandmete sisestamisel peate Te esitama enda pangandmed. Juriidilise isiku puhul peate sisestama vastava äriühingu pangaandmed. Hoog kannab Äpisiseste maksete kaudu kogutud Tasu üle Juhi esitatud pangakontole. Hoog ei vastuta ebaõigete rahaülekannete eest juhul, kui Juht on esitanud valed pangaandmed. Hoogil on õigus jagada asjaomaste maksuhalduritega mis tahes teavet, mida nõutakse nõukogu 22. märtsi 2021. aasta direktiivi (EL) 2021/514 (millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL maksustamisalase halduskoostöö kohta) alusel, sh juhile seoses Hoogi platvormi kaudu toimuva tegevusega makstava või krediteeritava tasu kohta. Kui te ei esita eespool mainitud direktiivi alusel nõutud teavet, on Hoogil õigus

 i) teie konto sulgeda,

 ii) takistada teil Hoogi platvormil uuesti registreeruda ja 

iii) hoiduda teile tasu maksmisest, kuni te ei ole nõutud teavet esitanud. 

3.  Pärast seda, kui olete registreerimistaotluse esitanud, saate e-kirja, milles on märgitud lisatingimused, mis tuleb Taksoveoteenuste osutamiseks täita. Sellisteks tingimusteks võivad olla karistusregistri tõendi esitamine, kehtiv autojuhiluba, sõiduki rahuldav tehniline seisukord, koolituse läbimine, GPSi toetava mobiilseadme omamine ja muud tingimused, vastavalt e-kirjas kirjeldatule. Ettenähtud nõuete ja tingimuste täitmata jätmise tulemuseks võib olla Kokkuleppe ja ATOM Driver äpi kasutamisõiguse lõpetamine. 

4. Konto registreerimine juriidilise isikuna (s.o äriühing). Juht loetakse juriidiliseks isikuks, kui makse andmetes (mis on nähtavad Hoog juhi portaalis) on Tasude saajaks märgitud juriidiline isik. Sellisel juhul 

loetakse märgitud juriidiline isik Taksoveoteenuste osutajaks ning käesolevate Üldtingimuste ja mis tahes järgmiste kokkulepete pooleks. Ainult registreerimisprotsessi käigus märgitud füüsiline isik võib Taksoveoteenuseid osutada. Füüsiline isik võib juhi kontot kasutada ainult juhul, kui ta on lugenud ja on nõus järgima käesolevaid Üldtingimusi ja mis tahes täiendavaid dokumente, mis moodustavad osa Kokkuleppest. 

HOOG KONTO MAKSE ANDMETES NÄIDATUD 

JURIIDILINE ISIK JA FAKTILISELT TAKSOVEOTEENUSEID OSUTAV FÜÜSILINE ISIK VASTUTAVAD SOLIDAARSELT JUHI MIS TAHES 

KOKKULEPPE RIKKUMISE EEST.

5. Konto registreerimine sõidukiparki haldava äriühinguna. Sõlmides 

Hoog-iga eraldi kokkuleppe, võib sõidukiparki haldav äriühing registreerida oma töötajate ja/või teenuseosutajate kontod. Sellisel juhul peab sõidukiparki haldav äriühing tagama, et tema töötajad ja/või teenuseosutajad järgivad Üldtingimusi ja Kokkuleppeid. Sõidukiparki haldav äriühing ja tema töötajad ja/või teenuseosutajad vastutavad solidaarselt Üldtingimuste ja Kokkulepete tingimuste rikkumise eest. 

3. ÕIGUS ATOM DRIVER ÄPILE

1. ATOM Driver. ATOM Driver võimaldab Juhil saada Taksoveoteenuste tellimusi Reisijatelt. 

2. Litsents ATOM Driver. Käesolevaga annab Hoog Juhile Kokkuleppe alusel ja siin sätestatud tingimustel lihtlitsentsi ATOM Driver äpi. Lihtlitsents ei anna Juhile õigust anda all-litsentse ega võõrandada kasutusõigusi kolmandatele isikutele. Juhul, kui selles on eraldi kokku lepitud, võivad taksoparki haldavad äriühingud anda oma pargi liikmetele välja all-litsentse. 

3.     ATOM Driveri ja Veebisaidi kasutamise käigus ei tohi Juht teha järgmiseid toiminguid: 

1.     dekompileerida, pöördprojekteerida või muul viisil püüda ATOM Driver äpi lähtekoodi kätte saada; 

2.     muuta ATOM Driver äppi mis tahes viisil või vormis või kasutada ATOM Driver muudetud versiooni; 

3.     edastada viiruseid sisaldavaid faile, rikutud faile või mis tahes muud sarnast ATOM Driver äppi või programme, mis võivad rikkuda või kahjustada teise isiku arvutit, Hoog teenuseid, Veebilehte, ATOM Driver äppi või riistvara või telekommunikatsiooniseadmeid; 

4.    üritada volitamata juurdepääsu ATOM Driver äpile või mis tahes muule Hoog teenusele. 

4.    Hoog Äpi ja Hoog juhi portaali kasutamise eest tasub Juht Hoog’ile teenustasu Üldtingimuste viiendas peatükis sätestatud viisil. 

5.    Hoog Äpi ja Hoog juhi portaali kasutamise litsents lõppeb automaatselt ja samaaegselt Kokkuleppe lõppemisega.

     Kokkuleppe ülesütlemise korral peate viivitamata lõpetama Hoog Äpi ja Hoog juhi portaali kasutamise ja Hoogil on õigus blokeerida ja kustutada Teie konto ilma sellest ette teatamata. 

6. Hoog kaubamärgi ja siltide kasutamine. Hoog võib Teile anda märgiseid, silte, kleebiseid või muid märke, mis viitavad Hoog-ile või osutavad muul viisil, et Te kasutate ATOM Driver rakendust. Hoog annab Teile kaubamärkide kasutamiseks lihtlitsentsi, mille alusel ei tohi anda all-litsentse ega mistahes kasutusõigusi kolmandatele isikutele ning selline litsents kehtib ainult ulatuses, mida on vaja selleks, et osutada Taksoveoteenuseid ATOM Driver rakenduse kaudu. Pärast Kokkuleppe ülesütlemist peate viivitamata eemaldama ja loobuma Hoog kaubamärkide ja sarnaste märkide kasutamisest, mis viitavad Hoog kaubamärgile. 

7. Hoog-i autoriõigused ja kaubamärgid, sealhulgas Hoog äpi lähtekood, andmebaasid, tarkvara, logod ja visuaalsed kujundused jne on Hoog-i intellektuaalne omand ja kaitstud autoriõigusega, kaubamärgiõigusega ja ärisaladusi käsitlevate normidega ning rahvusvaheliste lepingute sätetega. ATOM Driver rakenduse ja muude Hoog teenuste kasutamine ei anna Juhile omandiõigust Hoog-i intellektuaalse omandi suhtes. 

4. TAKSOVEOTEENUSTE OSUTAMINE 

1. Kohustused. Käesolevaga Juht kinnitab, et osutab Taksoveoteenuseid kooskõlas Kokkuleppega ning õigusnormidega, mis kehtivad territooriumil, kus Juht osutab Taksoveoteenuseid. 

2.     Juhil peavad olema tegevusload (sealhulgas kehtiv juhiluba), registreeringud, autokindlustus, vastutuskindlustus (kui kohaldatav), tõendid ja muud dokumendid, mis on nõutud territooriumil, kus Juht osutab Taksoveoteenuseid. Juht vastutab selle eest, et eespool mainitud load ja registreeringud oleksid kehtivad ja uuendatud õigeaegselt. Hoog-il on õigus nõuda Juhilt tegevuslubade, registreeringute, kinnituste, volituste jms dokumentide esitamist. 

3.     Te peate Taksoveoteenuseid osutama professionaalselt, kooskõlas selliste teenuste osutamise ärieetikaga ning püüdma täita Kliendi tellimust Kliendi parimates huvides.

     Muu hulgas Te 

(i) peate valima marsruudi, mis on Kliendile kõige vähem kulukam, juhul kui Reisija selgesõnaliselt teisiti ei soovi;

(ii) ei tohi teha õigustamatuid peatusi, 

(iii) ei tohi võtta sõidukisse teisi reisijaid peale Reisija ja temaga kaasasolevate isikute 

(iv) järgite liikluseeskirju, sh tegeleda sõiduki juhtimise ajal toimingutega, mis võivad segada juhtimist või liiklusolude tajumist, sealhulgas kasutada telefoni ilma käsi vabaks jätva vahendita, sõiduki liikumise ajal hoida telefoni käes. 

4. Juhil on õigus otsustada millal ja mis sagedusega Taksoveoteenuseid osutada. Juht võib valida, kas ta võtab vastu Reisijate tellimusi Taksoveoteenuste osutamiseks. 

5. Kulud, mida Juhil tuleb kanda seoses Taksoveoteenuste osutamisega. Juht on kohustatud omandama ja korras hoidma Taksoveoteenuste osutamiseks vajaliku sõiduki, seadmed ja vahendid, sealhulgas nutiseadme. Juht peab tasuma kõik kulud seoses Taksoveoteenuste osutamisega, sh kütuse ja mobiilse andmesidepaketi kulud, tollimaksud, auto amortisatsiooni, kindlustuse, ettevõtte või palga väljamaksmisega seotud maksud jms. Juht peab arvestama sellega, et ATOM Driver rakenduse kasutamine võib tarvitada suurel hulgal mobiilse andmesidepaketi mahtu, seetõttu Juht peab võtma kasutusele piiramatu või väga suure tarvitamisvõimsusega andmesidepaketi. 

6. Tasu sõidu eest. Juhil on õigus küsida Reisijalt Tasu peale seda, kui ATOM Driver rakenduse kaudu on vastu võetud tellimus ning on osutatud tellimusele vastav Taksoveoteenus. Sõidu maksumus arvestatakse vaikimisi määratud baashinna, sõidu GPS-seadmega määratud pikkuse ja kestuse alusel. Vaikimisi määratud baashind on ATOM Driver rakenduses näidatav soovituslik hind. Vaikimisi määratud baashind võib olenevalt turusituatsioonist kõikuda. 

Juht võib taotleda vaikimisi määratud baashinna muutmist, saates selleks Hoog-ile vastavasisulise taotluse. Juhil on õigus küsida Reisijalt väiksemat Tasu kui ATOM Driver rakendus sõidu maksumuseks näitab. Asjaolu, et Juht küsib Reisijalt väiksemat Tasu, kui arvestab ATOM Driver rakendus, ei vähenda Hoog teenustasu suurust. 

7. Fikseeritud hind. Reisijale võidakse pakkuda sõiduvõimalust, mis võimaldab Reisjal nõustuda kindlaksmääratud Tasuga vastava sinu osutatud Taksoveoteenuse eest (s.o Fikeeritud hind). Teave Fikseeritud hinna suuruse kohta esitatakse Reisijale Hoog Äpi kaudu enne tellimuse 

tegemist, ning sulle, kui tellimuse vastu võtad või sõidu lõppedes. Tasu arvestatakse Fikseeritud hinna asemel siiski vastavalt punktile 4.6, kui Reisija muudab sõidu ajal sihtkohta, sõit võtab oluliselt kauem kui eelnevalt hinnatud tulenevalt liiklusest või muudest asjaoludest, või kui muud ootamatud asjaolud sõiduga seotud detaile oluliselt mõjutavad (nt kasutatakse teed, mille kasutamisele kohalduvad teemaksud). 

8.    Hoog võib korrigeerida Tasu, kui tegemist on Juhi pahatahtliku käitumisega (nt pikema tee kaudu sõitmise või ATOM Driver rakenduses sõidu lõpetamata jätmine pärast seda, kui Taksoveoteenus on osutatud), või kui on kindlaks tehtud tehniline viga, mis mõjutab sõidu maksumust. Samuti võib Hoog vähendada Tasu või selle tühistada, kui on mõistlik põhjus arvata, et on Juht on toime pannud pettuse või kui Reisija osutab Juhi poolt toime pandud pahatahtlikule käitumisele. Hoog rakendab Tasu vähendamise õigust mõistlikul viisil ja põhjendatud juhtudel. 

9. Reisija võib maksta Taksoveoteenuse eest kas otse Juhile või Äpisisese maksena (nagu on kirjeldatud käesolevate Üldtingimuste 6. peatükis). Juhul kui Reisija jätab Tasu maksmata või keeldub maksmast, siis Hoog saadab võlateate Reisijale. Selline tegevus ei tähenda seda, et Hoog-il oleks kohustus Juhile hüvitada Reisija tasumata Tasu. 

10. Kviitungid. Peale Taksoveoteenuse osutamise lõpetamist edastatakse Reisijale Hoog rakenduses sõidu kokkuvõtte, mis sisaldab sõidukijuhi eesja perekonnanime, fotot, teenindajakaardi numbrit, sõiduki 

registreerimisnumbrit, teenuse osutamise kuupäeva, alguse ja lõpu kellaaega, sõidu lähte- ja sihtpunkti, sõidu kogukestust ja -pikkust ning teenuse hinda ja tasutud summat. Juhile on kviitungid kättesaadavad Hoog juhi portaalis. 

11. Sõidu tühistamistasu ja ooteaja tasu. Reisja võib tühistada Taksoveoteenuse tellimuse, millega juht on Hoog Äpi kaudu nõustunud. 

Juhil on õigus Tasule tühistatud Taksoveoteenuse eest (Tühistamistasu), kui Reisja tühistab nõustutud tellimuse pärast Hoog Äpis nimetatud ajaperioodi. 

12. Juhul kui Taksoveoteenuse kasutamise käigus Reisija või temaga kaasas olevad isikud kahjustavad sõidukit või selle sisustust (muu hulgas määrides või selle haisemist põhjustades), on Juhil õigus nõuda Reisijalt kuni 50 eurot leppetrahvi ja leppetrahvi ületavate kahjude hüvitamist. Kui Reisija ei ole nõus kahju tekitamise eest leppetrahvi ja/või hüvitist maksma, võib Juht sellest teavitada Hoog-i ning Hoog aitab vahendada Juhi nõuet Reisija vastu. Kõik sellised teated tuleb esitada Hoog-ile 24 tunni jooksul koos piltide või muu piisava tõendusmaterjaliga kahjustuste kohta. Hoog vahendustegevus Reisijatelt leppetrahvide ja kahjude sissenõudmiseks ei tähenda seda, et Hoog-il oleks kohustus Juhile hüvitada sõidukile tekitatud kahju või Juhile saamata jäänud tulu seoses sõiduki puhastamise või hooldusega. 

5. MAKSUKOHUSTUSED

1. Juht kinnitab, et ta on teadlik kõikidest maksukohustustest, mis Juhile tekivad seoses Taksoveoteenuste osutamisega, sh 

(i) tulumaksu, sotsiaalmaksu ja muude kohaldatavate maksude maksmine ja 

(ii) kohustus maksude registreerimiseks, arvestamiseks raamatupidamises ja ülekandmiseks. Kui maksuhaldur esitab Hoog-le põhjendatud maksupäringu Juhtide tegevuse kohta seoses Taksoveoteenuse osutamisega, siis võib Hoog teha riiklikule 

maksuhaldurile kättesaadavaks teavet Juhtide tegevuse kohta ulatuses, mis on sätestatud seaduses. Juht on kohustatud kinni pidama kõikidest maksukohustustest, mis tal võivad tekkida seoses Taksoveoteenuste osutamisega. Juht peab Hoog-ile hüvitama lõivud, maksed, nõuded, trahvid jms maksukohustused, mis tekivad Hoog-ile seoses asjaoluga, et Juht jättis oma maksukohustused täitmata (sealhulgas tulu- ja sotsiaalmaksu maksmine). 

(iii) Volitus arvete väljastamiseks. Hoog-il on volitus Juhi nimel arvete väljastamiseks Reisijatele, nt leppetrahvid või tasud, mida Hoog vahendab Juhile.

6. HOOG TEENUSTASUD 

1.     Hoogi teenuste kasutamise eest olete kohustatud maksma meile tasu (st Hoog teenustasu). Hoog teenustasu makstakse iga Teie poolt täidetud Taksoveoteenuse tellimuse hinna alusel. Hoog teenustasu suurus tehakse Teile teatavaks e-posti, Hoog Driver’i konto või muude asjakohaste vahendite kaudu. Võtke teadmiseks, et Hoog teenustasu võib aeg-ajalt muutuda, võttes arvesse dünaamilise hinnakujunduse põhimõtteid, mis võivad võtta arvesse 

(i) Taksoveoteenuse pakkumise ja nõudluse tasakaalu, 

(ii) tellitud sõidu omadusi ja 

(iii) mis tahes kohaldatavate kampaaniate tingimusi. Hoogi teenustasu ei ületada Teile teatatud Hoog teenustasu kõrgeimat määra (Hoog teenustasu kõrgeim määr), välja arvatud juhul, kui oleme teid eelnevalt teavitanud Hoogi teenustasu kõrgeima määra tõstmisest. Me saadame Teile iga sellise muudatuse kohta eelneva teate. 

(iv)  Juht kohustub maksma Hoog teenustasu ja muud eelmisel kuul Hoog-ile maksmisele kuuluvad tasud hiljemalt järgmise kuu 15. kuupäevaks. Hoog teenustasu maksmisega viivitamisel peate maksma viivist 0,04% maksmata summast kalendripäevas. Juhtpeab hüvitama Hoog-ile kulud, mis tekivad Hoog-ile seoses Juhi võlgade sissenõudmisega. 

7. ÄPISISESED MAKSED 

1.     Hoog rakendus võimaldab Reisijatel maksta Taksoveoteenuste eest pangakaardiga, ettevõtte arve alusel või mobiilimaksena otse rakenduses (s.o Äpisisene makse). Juht volitab Hoog-i kui majandusagenti juhi nimel Reisijatelt Tasusid ja muid tasusid, mida Reisija tasub Äpisisese maksena vastu võtma ning edastama saadud vahendid Juhile. Äpisese maksena korral loetakse Reisija maksekohustus Juhi ees täidetuks selle tegemise hetkest. 

2.     Juht ei või keelduda Reisija soovist teha Äpisisest makset, ega mõjutada Reisijat Äpisisest makset mitte tegema. Kui Juht keeldub ilma mõjuva põhjuseta Äpisisest makset vastu võtmast, on Hoogl õigus määrata Juhile leppetrahv 10 eurot iga keeldumise eest ja/või üles öelda teie kasutusõigus ATOM Driver rakenduse kasutamiseks, kui selline käitumine on korduv. 

3.     Hoog kannab Äpisiseste maksetena eelmisel nädalal Hoog pangakontole laekunud summad Juhi pangakontole üldjuhul üle järgmise nädala neljandaks kalendripäevaks. Kui Juht taotleb Äpisiseste maksete ülevaatamist, võib Hoog kanda kogutud summad üle pärast seda, kui ülevaatamine on lõpetatud. 

4.    Juhil on võimalik tutvuda Äpisiseste maksete aruannetega ATOM Driver rakenduses. Hoog saadab Juhile e-kirjaga kord nädalas „äpisiseste maksete ja juhi konto saldoteatise”. Aruannetes näidatakse ära eelmisel nädalal laekunud Äpisisete maksed ning nendelt kinnipeetud Hoog teenustasude summad. Juht peab Hoog-i teavitama olulistest asjaoludest, mis võivad mõjutada Äpisiseste maksete teostamist. 

5.    Hoog ei ole kohustatud Juhile hüvitama Tasu, kui Äpisisene makse ebaõnnestus põhjusel, et krediitkaart või mobiilimakse tühistati, või kui tasumine ei õnnestunud Hoog-ist mitteolenevatel põhjustel. Sellisel juhul me abistame Reisijalt sõidu maksumuse sissenõudmisel ja kanname Tasu üle peale seda, kui Reisija on nõutava makse sooritanud. 

6.    Enne Taksoveoteenuste osutamist peab Juht veenduma, et teenus osutatakse õigele Reisijale või et Reisija on selgesõnaliselt kinnitanud, et ta lubab teisel isikul tema Hoog kontoga Taksoveoteenuseid tarbida. Kui Juht teeb Reisija tuvastamisel vea ja Äpisisene makse nõutakse Reisijalt, kellele Taksoveoteenuseid ei ole osutatud, siis Hoog tagastab Reisijale Tasu sõidu maksumuse eest. Sellisel juhul ei ole Juhil õigust saada Hoog- ilt Tasu sõidu eest. Lisaks on Hoog-il õigus nõuda iga vale Äpisisese makse eest leppetrahvi 10 eurot. 

7.    Hoog tasaarvestab Äpisisese maksena kogutud Tasud rahasummadega, mida Juht on kohustatud maksma Hoog-ile (nt Hoog teenustasu ja leppetrahvid).

8. KLIENDITUGI 

1. Hoog pakub kliendituge ATOM Driver rakenduse kasutamiseks. Hoog-il on õigus peatada klienditoe teenuse osutamine, kui Juht on hilinenud Hoog teenustasu maksmisega või muude maksetega tasumisega enam kui viis kalendripäeva. 

9. HINNANGUD JA TEGEVUS 

1.     Selleks, et tagada Hoog rakenduse kaudu kõrgekvaliteedilise teenuse osutamine ning anda Reisijatele täiendav usaldus, võivad Reisijad anda hindeid ja arvustusi osutatud Taksoveoteenuste kohta. Juhile antud keskmine hinne on seotud Hoog kontoga ja kättesaadav Reisijatele, kes soovivad Taksoveoteenust tellida. Kui Hoog leiab, et mõni hinne või kommentaar ei ole antud heauskselt, võidakse seda arvestada minimaalse keskmise hinde arvutamisel. 

2.     Lisaks Juhi hindele mõõdab Hoog tegevuse aktiivsust ning loob iga Juhi kohta aktiivsushinde, mis põhineb Taksoveoteenuste tellimuste vastuvõtmisel, äraütlemisel, neile vastamata jätmisel või Taksoveoteenuse osutamisel. 

3.     Selleks, et tagada Reisijatele usaldusväärset teenust võib Hoog määrata minimaalse keskmise hinde ja minimaalse aktiivsushinde, mille Juhid peavad saavutama ja säilitama. Kui Juht ei tõsta ettenähtud aja jooksul oma keskmist hinnet või aktiivsushinnet vähemalt miinimumini, siis Juhi Hoog konto suletakse kas ajutiselt või alaliselt. Hoog võib Juhi konto avada, kui Hoog tuvastab, et sulgemise põhjustas süsteemi viga või väär hindamine. 

10. TURUÜLEVAATED JA KAMPAANIAD 

1. Turuülevaated. Hoog võib Juhtidele saata Hoog rakenduse, SMSide, e-kirja või muude sidevahendite abil turuülevaateid eesmärgiga tõsta teadlikkust selle kohta, millal on nõudlus suurim. Sellised turuülevaated on soovitusliku iseloomuga. Kuna turuülevaated tuginevad varasemale kliendikäitumisele statistikale, ei saa Hoog tagada, et tegelik olukord turul vastab turuülevaates esitatud arvamusele. 

2. Miinimumsissetulekut lubavad kampaaniad. Hoog võib teha kampaaniaid, mille ajal Hoog garanteerib teatud miinimumsissetuleku, kui Juht osutab Taksoveoteenuseid kindlaksmääratud ajavahemikus. Kui 

Juht nimetatud miinimumi ei saavuta, siis Hoog hüvitab Juhile puudujääva osa. Hoog täpsustab kampaania tingimused Hoog rakenduse, SMSi, e-kirja või muude sidevahendite abil. Hoog otsustab omal äranägemisel kas, mis tingimustel, millal ja millistele Juhtidele ta kampaaniates osalemist võimaldab. Kui Hoog-il on alust oletada, et Juhi tegevus on pahatahtlik, siis Hoog võib hüvitist mitte maksta või peatada tasumine pettusekahtluse uurimise ajaks.

3. Reisijatele suunatud turundus-kampaaniad. Hoog võib Hoog rakenduste turundamiseks korraldada Reisijatele suunatud turunduskampaaniaid. Kui kampaania käigus vähendatakse sõidutariife või Tasu, maksab Hoog Juhile hüvitist Reisijatele pakutava soodustuse summa ulatuses. Hüvitis makstakse Juhile koos Tasuga. Hoog võib tasaarvestada turunduskampaania hüvitisi Hoog teenustasudega. 

11. ÕIGUSSUHTED JUHI, HOOG JA REISIJATE VAHEL 

1.     Hoog on infoühiskonna teenuse pakkuja ega osuta Taksoveoteenuseid. Hoog üksnes lihtsustab Taksoveoteenuse osutamist Juhi ja Reisija vahel. Juht on teadlik sellest, et osutab Taksoveoteenuseid reisijaveolepingu alusel ning osutab iseseisvalt majandus- või kutsetegevuses teenuseid Reisijatele. 

2.     Haldamisel tegutseb Hoog Juhtide majandusagendina seoses Juhi ja Reisija vahel sõlmitavate reisijaveolepingute vahendamisega, sealhulgas võtab volitaja nimel Reisijatelt makseid vastu ning edastab saadud vahendid Juhile. 

3.    Juhi ja Hoog vahel ei teki töövõtu ega töösuhet. Hoog võib pakkuda juhile hüvitisi ja allahindlusi, kuid selline hüve ei ole käsitletav töötasuna ega tulemustasuna. Samuti ei teki Hoog ja Juhi vahel seltsingu õigussuhet. Juht ei või esineda Hoog-i töötajana, agendina ega esindajana, ega sõlmida Hoog-i nimel lepinguid. Kui kohalduvate seaduste või kohtupraktika tõttu peetakse Juhti Hoog-i töötajaks või töövõtjaks, siis Juht loobub mistahes nõuetest Hoog vastu, mis võivad seoses sellise õigussuhtega tekkida. 

4. Juht ei või Kokkuleppe täitmist või Kokkuleppest tulenevat õigusi või kohustust loovutada kolmandatele isikutele. 

12. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE 

1. Isikuandmete töötlemine. Hoog kogub Juhi isikuandmeid, nagu nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, teave sõiduki kohta, registreerimisnumber ja asukohta puudutav teave, selleks et võimaldada Hoog rakenduse toimimine ja osutada infoühiskonna teenust. Juhiluba ja andmed kriminaalkaristuste kohta või muid vajalikke dokumente võidakse küsida selle jaoks, et kindaks teha, kas Juhid vastavad seaduse nõuetele ja Juht sobib kutsealal tegutsemiseks. Hoog edastab Juhi isikuandmed tütarühingutele ning kolmandatele isikutele infoühiskonna teenuste osutamise eesmärgil. Hoog rakenduses kuvatakse Juhi ees- ja perekonnanime, foto, teenindajakaardi number, hinna komponendid ja hinna arvutamise aluseks olevad tariifid. Juht võib paluda oma isikuandmeid näha, uuendada või eemaldada. Kui Juht soovib oma isikuandmed eemaldada, võib Hoog Äpi kasutamine muutuda võimatuks. Pärast seda, kui Juht kustutab oma konto, kustutab Hoog Teie isikuandmed, ent mitte varem kui kuue kuu möödumisel Teie konto kustutamisest (juhuks, kui on vaja lahendada Kokkuleppega seotud küsimus või vaidlus). Juhi isikuandmeid võidakse kauem hoida, juhul kui seda näevad ette õigusaktid. 

2. Asukohaandmete edastamine. Hoog teenuste osutamiseks kogutakse teavet asukohaandmete kohta selleks et Reisijatele pakkuda infoühiskonna teenust. Kui Juht soovib, et tema asukoht ei oleks Hoog rakenduses nähtav, peab Juht sulgema ATOM Driver rakenduse või märkima ATOM Driver rakenduses, et Juht ei osuta Taksoveoteenuseid. 

3. Reisijate isikuandmete töötlemine. Juht ei tohi Reisijate isikuandmeid töödelda ilma Hoog-i loata. Juht ei tohi koguda, salvestada, lubada juurdepääsu, kasutada või ristkasutada Hoog rakenduse kaudu kättesaadavaks saanud Reisijate isikuandmeid, va ulatuses, mis on vajalik Taksoveoteenuse osutamiseks. Hoog on isikuandmete vastutav töötleja, kes töötleb Juhi ja Reisijate isikuandmeid. Juht on Reisijate isikuandmete volitatud töötleja ning ta peab järgima isikuandmete töötlemise reegleid ja tingimusi, mis on sätestatud Hoog privaatsuspoliitikas (https://hoogmobility.ee/privaatsuspoliitika/).

 Juhul kui Juht rikub isikuandmete töötlemise nõudeid, võib Hoog sulgeda Juhi konto ning nõuda kahju hüvitamist. 

13. VASTUTUS 

1.     ATOM Driver rakendus antakse kasutamiseks „nagu on” ja „nagu kättesaadav” kujul. Hoog ei väida ega taga, et juurdepääs Hoog Äpile ja Hoog juhi portaalile toimib ilma katkestuste või vigadeta. Kuna Hoog Äpi kasutamine Taksoveoteenuste tellimiseks sõltub Reisijate käitumisest, siis Hoog ei taga, et Hoog Äpi kasutamise tulemusena on Juhil võimalik saada Taksoveoteenuste tellimusi. 

2.     Hoog, Hoog-i juhatuse liikmed ja töötajad ei vastuta kahju eest, mis Juhile võib tekkida ATOM Driver rakenduse kasutamise tõttu, sealhulgas: 

a. otsene või kaudne varaline kahju; 

b. saamata jäänud tulu; 

c. äritegevuse kahjum, tellimuste, firmaväärtuse, maine kaotus, mis võib äritegevuse katkestamisest tuleneda; 

d. andmete kaotus või ebatäpsus; 

e. mistahes muu kahju. 

3.     Hoog vastutus Kokkuleppe rikkumisest tekitatud kahju eest on piiratud 500 euroga. Juhil on õigus nõuda kahju hüvitamist ainult juhul, kui Hoog tahtlikult rikub Kokkulepet. 

4.    Hoog ei vastuta Hoog rakendust kasutavate Reisijate või kaasreisijate tegude või tegevusetuse eest ning ei vastuta kahju eest, mis Reisijad tekitavad Juhile või sõidukile. 

5.    Juht vastutab Kokkuleppe ja mis tahes muude õigusnormide rikkumise eest ning on kohustatud peatama ja heastama asjaomase rikkumise koheselt peale seda, kui on saanud Hoog-ilt või riigi- või muult ametiasutuselt nõude. Juht on kohustatud Hoog-ile hüvitama otsese ja/või kaudse kahju, saamata jäänud tulu, trahvi, viivise, mis Hoog-ile kohaldati selle tõttu, et Juht rikkus Kokkulepet. Kui Reisija esitab kaebuse Hoog vastu seoses Juhi osutatud Taksoveoteenusega, peab Juht sellega kaasneva kahju täies ulatuses kompenseerima Hoog-ile seitsme päeva jooksul alates vastava nõude kättesaamisest. Juhul kui Hoog-il on õigus Juhi vastu esitada nõue, peab Juht kompenseerima Hoog-ile kahjude hindamise ja sellega kaasnevad kohtukulud. 

14. KESTUS JA LÕPETAMINE 

1. Käesolevates Üldtingimustes sätestatud tingimused jõustuvad Juhi suhtes, kui ta esitab Veebilehel registreerimistaotluse. Muud tingimused ja Kokkulepped jõustuvad Juhi suhtes hetkest, kui tingimused on Juhile tehtud kättesaadavaks ja Juht alustab või jätkab Taksoveoteenuste osutamist ATOM Driver rakenduse vahendusel. 

2.     Juht võib Kokkuleppe igal ajal üles öelda, teatades sellest Hoog-ile vähemalt seitse päeva ette, peale mida Juhi õigused ATOM Driver rakenduse ja infoühiskonna teenuste kasutamiseks lõpevad. Hoog võib Kokkuleppe omal äranägemisel igal ajal ja mis tahes põhjusel üles öelda, teatades sellest Juhile vähemalt kolm päeva ette. 

3.     Hoog-il on õigus ilma ette teatamata üles öelda Kokkulepe ja piirata juurdepääs ATOM Driver rakendusele, kui Juht rikub Kokkulepet, mis tahes kohalduvat õigusnormi, halvustab Hoog-i või põhjustab kahju Hoog-i kaubamärgile, mainele või äritegevusele. Eespool mainitud juhtudel võib Hoog keelduda Juhile uue konto registreerimisest. 

4.    Juhul kui Hoog kahtlustab Juhti Kokkuleppe rikkumises või pettuses võib Hoog uurimise ajaks piirata Juhi juurdepääsu ATOM Driver rakendusele. Juurdepääsu piirang tühistatakse, kui Hoog tuvastab, et Juht ei ole rikkumist või pettust toime pannud. 

5.    Hoog-i eesmärgiks on pakkuda kõikidele Reisijatele kõige kõrgemat teenusekvaliteeti, mistõttu Hoog jälgib juhtide tegutsemist oma süsteemis. Juhul kui Juht ei täida minimaalseid teenusenõudeid, nagu minimaalneset hinnang ja aktiivsushinne, siis on Hoog-il õigus koheselt, ilma sellest ette teatamata, Kokkulepe üles öelda ja piirata Juhi juurdepääs ATOM Driver rakendusele.

15. MUUDATUSED 

1. Kokkuleppe muudatused jõustuvad pärast seda, kui need on Juhile kättesaadavaks tehtud e-kirja teel, ATOM Driver rakenduse või muude sidevahendite kaudu ja Juht jätkab seejärel Taksoveoteenuste osutamist ATOM Driver rakenduse vahendusel.


2. Üldtingimuste muutmisel postitakse muudetud versiooni veebilehele 

https://Hoog.eu/legal/) ja antakse Juhile sellest vähemalt 14 päeva ette teada. Kui Juht jätkab ATOM Driver rakenduse, loetakse, et Juht on nõustunud muudetud Üldtingimustega. 

16. KOHALDATAV ÕIGUS JA KOHTUALLUVUS 

1. Kokkuleppe suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Kui vaidlust ei ole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, siis lahendatakse vaidlus Pärnu maakohtu Rapla kohtumajas. 

17. TEADETE EDASTAMINE 

1.     Juht on kohustatud viivitamata teatama mis tahes muudatustest oma kontaktandmetes. 

2.     Teated, mis Kokkuleppe alusel tuleb edasi anda, loetakse edasiantuks, kui see on: 

(i) isiklikult üle antud, 

(ii) saadetud kulleriga koos kohaletoimetamise kinnitusega, 

(iii) saadetud tähitud postiga, 

(iv) saadetud e-postiga või 

(v) tehtud kättesaadavaks ATOM Driver rakenduse kaudu. 

Mis tahes teade, mis on saadetud kooskõlas käesoleva punktiga loetakse kättesaaduks: 

(i) isiklikult kättetoimetamise korral ajal, mil see osapoolele üle anti; 

(ii) kulleriga kättetoimetamisel kuupäeval, mille kuller on märkinud kuupäevana, mil teadet sisaldav ümbrik osapoolele üle anti; 

(iii) tähitud postiga saatmisel kümnendal päeval pärast dokumendi üleandmist postkontorile osapoolele kättetoimetamiseks; 

(iv) Hoog rakenduse kaudu kättesaadavaks tegemisel või

(v) SMS või e-postiga saatmise korral päeval, mil teate saanud osapool kinnitab asjaomase teate saamist või 

teisel päeval pärast teate saatmist, kui saatja ei ole saanud veateadet ja on saatnud sama teate järgmisel kalendripäeval uuesti ega ole saanud sarnast veateadet. 

18. LÕPPSÄTTED 

1. Kui Kokkuleppe mõni tingimus on tühine, siis pooled asendavad asjaomase tingimuse kehtiva sättega, mis väljendab asjaomase tingimuse kavatsust ja majanduslikku mõtet.